Jesteśmy fundacją dla dzieci z cukrzycąEnglish version

„Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ rozpoczęła działalność w 2017 roku. Powstała z potrzeby serca wspartej realiami życia z dwoma małymi cukrzykami – Pawłem – rocznik 2004, Słodziak od 2012 roku oraz Tomaszem – rocznik 2010, Słodziak od 2013 roku.

O naszych statutowych celach piszemy tutaj.

Przekładając zapisy statutu na codzienność, poprzez nasze działania, chcemy ułatwiać życie małym Słodziakom i ich rodzicom, dzieląc się m.in. naszymi doświadczeniami oraz wspierając praktyczną wiedzą i potrzebnymi w codziennym życiu materiałami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ z siedzibą w Warszawie, ul. Lotaryńska 22 lok. 16, 03-974 Warszawa(dalej Fundacja Słodziaki).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje pytania i wiadomości, które skierowałeś do Fundacji w celu prowadzenia korespondencji i wymiany informacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest komunikowanie się z osobami zainteresowanymi w pozyskaniu informacji na temat świadczonych usług przez Fundacje. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale bez podania danych wymiana korespondencji/wiadomości nie będzie możliwa.

Fundacja będzie udostępniać Twoje dane osobowe odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności firmom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Fundacja będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fundacją, a także dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu wysłania do Fundacji Twojej ostatniej wiadomości.  

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

E-mail: slodziaki@fundacjaslodziaki.pl

„Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ zsiedzibą w Warszawie, ul. Lotaryńska 22 lok. 16, 03-974 Warszawa(dalej Fundacja Słodziaki).


Leave a Reply